ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/07771

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.

Hotline

095-957-3373
098-945-6582
02-174-2352
02-174-2353
 • หน้าแรก
 • ทิเบต ..แดนสวรรค์ หลังคาโลก ใจกลางเอเชีย

ทิเบต ..แดนสวรรค์ หลังคาโลก ใจกลางเอเชีย

7 วัน 6 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ 

ทิเบต ดินแดนแห่งพระธรรมบนที่ราบที่สูงที่สุดในโลก ดินแดนลี้ลับใจกลางทวีปเอเชีย ภายใต้ร่มเงาแห่งพุทธศาสนา เป็นพุทธอาณาจักรที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาอันมโหฬารที่สุดของโลก ถึง 3 ด้าน ได้แก่ เทือกเขาหิมาลัยด้านใต้ เทือกเขาคาราโคลัมด้านตะวันตก เทือกเขาคุนลุ้นด้านเหนือ ชมคงามงดงามตระการตาในดินแดนที่ธรรมชาติสรรสร้างเสมือนแดนสวรรค์บนดิน

ลาซา นครโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต ศูนย์กลางจิตวิญาณของชาวพุทธนิกายวชิรญาณ พระราชวังโปตาลา พระราชวัง ที่สูงที่สุดในโลกมรดกโลกทางวัฒนธรรม อันศักดิ์สิทธิ์  ที่เลื่องชื่อ สัญลักษณ์ของทิเบต   วัดโจคัง อายุมากกว่า 1,300 ปี ที่สำคัญที่สุดในทิเบต  ถนนแปดเหลี่ยม  ถนนศักดิ์สิทธ์ของชาวทิเบต วัดเซรา วัดใหญ่อันอับ 2 ของทิเบต ที่เก็บสมบัติล้ำค่ำทางพุทธศาสนา ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก สุดยอดโชว์แห่งเสฉวน ที่ใช้เทคนิคลับจากรุ่นสู่รุ่น 

เดินทางไต่หลังคาโลก จากลาซาสู่ซีหนิง โดย รถไฟสายชิงไห่-ทิเบต เส้นทางรถไฟบนที่ราบสูงที่สูงและยาวที่สุดของโลก โดยมีความยาวรวมถึง 1,956กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลก โดยระยะทางที่อยู่สูงกว่า 4,000เมตร มีความยาว กว่า960กิโลเมตร จุดสูงสุดมีความสูงถึง 5,072เมตรจากระดับน้ำทะเลวิ่งผ่านพื้นที่ดินน้ำแข็งตลอดกาล ที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 550กิโลเมตร วิ่งผ่านจุดกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญของโลกถึง 5สายคือ หวงเหอ แยงซีเกียง โขง สาละวิน

หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคปอดและโรคความดัน เพราะเราต้องไปอยู่บนที่ราบ สูงทิเบตที่อยู่ สูงจากระดับน้ำทะเลมากว่า 3,500 เมตร ทุกวัน หากไม่แน่ใจกรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนทำการตัดสินใจ และขอให้ท่านศึกษาโปรแกรมให้รอบคอบก่อนทำการจอง

เดินทางระหว่างวันที่   04-10 มิ.ย.61

โปรแกรมการเดินทาง

1.วันจันทร์ที่ 04 มิ.ย.61        สุวรรณภูมิ – เฉิงตู                         

15.00 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (BKK) ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 เคาน์เตอร์ W
สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
17.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ 3U 8146
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.45 น.เดินทางถึง นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ….เฉิงตูเป็นเมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพ ภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง (เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่ทางสายการบินจัดให้

2.วันอังคารที่ 05 มิ.ย.61       เฉิงตู – ทิเบต – ลาซา                           (B/L/D)

06.00 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉิงตู บริการอาหารเช้าแบบแพค
08.35 น.บินสู่เมืองลาซา โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ 3U 8697 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
10.55 น.เดินทางถึงสนามบินลาซากุงข่า สนามบินของนครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต เป็นเขตปกครองตนเองของประเทศจีน  ที่ความสูง 3,570 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นสนามบินที่อยู่สูงเป็นอันดับ 12 ของโลก ….ทิเบตเป็นเมืองที่อยู่บนที่ราบสูงที่สูงที่สุดในโลก โดยเฉลี่ย 4,900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทำให้มีความกดอากาศต่ำ เป็นเมืองที่ตั้งของภูเขาที่สูงที่สุดของโลกที่พาดผ่านเนปาลและทิเบต ก็คือ ภูเขาเอเวอร์เรส ที่สูงถึง 8,848 เมตร มีบ้านเรือนอยู่สองฝั่งแม่น้ำเตียซูหรือเรียกอีกชื่อว่าแม่น้ำลาซา เป็นสาขาที่แยกจากแม่น้ำยาร์หลิงจางป๋อ หรือแม่น้ำพรหมบุตรที่ไหลตัดผ่านทิเบตไปทางทิศตะวันออกและไหลผ่านโตรกเขาลงทางใต้สู่อ่าวเบงกอลประเทศอินเดีย ทิเบตไม่มีประวัติว่าชื่อนี้มาได้อย่างไร แต่ภาษาจีนเรียกทิเบตว่าซีจ้าง ปัจจุบันประเทศทิเบตตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีน
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางเข้ากรุงลาซา ดินแดนศักสิทธิ์แห่งทิเบต …นครลี้ลับที่ยังไม่ถูกละเมิดภายใต้ปีกป้องของขุนเขาที่สูงที่สุดในโลกแห่งนี้เป็นจุดหมายของชาวโลกนับล้านที่ต้องไปเยือนสักครั้งหนึ่งของชีวิต นำท่านเดินทางด้วยเส้นทางจะเลียบแม่น้ำซึ่งบางช่วงก็เปลี่ยนเป็นบึงกว้างราวกับทะเลสาบ สีของแม่น้ำเป็นสีน้ำเงินราวกับภาพวาด ระหว่างทางท่านจะได้เห็นความงดงามของ
สรรค์บนดิน ชมยอดเขาภูเขาหินสีต่างๆ ที่เรียงรายบ้านเรือนแบบทิเบต ธงสีวัชรธรที่ปลิวสบัดเหนือหลังคาบ้านอักษรมนตราที่แกะสลักตามแผ่นหินทำให้ทิเบตดูมีเสน่ห์น่าค้นหา
กลางวันรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก YAT INGSHEL HOETL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับบรรยากาศบนที่สูง พร้อมรับยาปรับสภาพร่างกายสำหรับท่านที่ต้องการ
บ่ายนำท่านชม โหลวปูหลินคา หรือ พระราชวังฤดูร้อน มีพื้นที่ 3,600,000 ตารางเมตร มีห้อง 374 ห้อง สร้างขึ้นในสมัย ค.ศ.1755 ดาไลลามะองค์ที่ 7 เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง ต่อจากนั้น องค์ที่ 8 กับองค์ที่ 13 ได้ขยายเป็นการใหญ่ และองค์ที่ 14 ก็สร้างและขยายเป็นองค์ล่าสุด และส่วนองค์ปัจจุบันได้ใช้ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานทางด้านศาสนา และทางการเมืองในข่วงหน้าร้อน ในอดีตพอถึงวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี ดาไลลามะจะต้องย้ายออกจากพระราชวังโปตาลามาอยู่ที่นี่ แล้วพอถึงเวลาหน้าหนาวก็ย้ายกลับพระราชวังโปตาลา และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้นำชาวธิเบตด้วย
เย็นรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านกลับสู่ที่พัก YAT INGSHEL HOETL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3.วันพุธที่ 06 มิ.ย.61     ลาซา – พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – ตลาดบากอร์                     (B/L/D)

เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารนำท่านชม พระราชวังโปตาลา (Potala Palace) หรือ โปรตาลากง อันศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ที่เลื่องชื่อที่สุดของโลก เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ของทิเบต   เนื้อที่ 130,000 ตารางกีโลเมตร   มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1300 ปี สร้างขึ้นโดยกษัตริย์องค์แรกของทิเบต  โดยสร้างคร่อมเนินเขาแดง จากพระราชวังราวสมัยพุทธศตวรรษที่ 20 พระเจ้าซองคาปา โปรดให้แต่งตั้งตำแหน่งทะไดลามะขึ้นครั้งแรกพระราชวังนี้และโปรดให้เป็นสถานที่ประทับขององค์ทะไล ลามะ เป็นวังที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง 3,650 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จึงมีส่วนหนึ่งเป็นวัดด้วยเป็นอาคารสูง 13 ชั้น สูงราว 400 เมตร แบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนสีแดง เป็นส่วนพุทธาวาส ประกอบด้วยสถูปทองคำของมีค่าต่างๆ และส่วนที่ขาว คือเขตสังฆราวาส เป็นส่วนพำนักของสงฆ์โดยมีส่วนเชื่อมเป็นสีเหลือง ให้ท่านค่อย ๆ เดินสัมผัสโปตาลาอย่างทั่วถึง (พระราชวังโปตาลา ถือว่าเป็นพระราชวังไม่ใช่วัดสร้างในยุคสมัยเดียวกับพระราชวังโปตาลาโดยพระเจ้าซองเซนกัมโป โดยมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัตตามหลักจักรวาลวิทยา สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปที่พระนางเหวินเฉินได้ทรงอัญเชิญมายังเมืองลาซา โดยเป็นเครื่องราชกำนัลที่จักรพรรดิจีนทรงประทานให้ เนื่องใน วโรกาศงานภิเษกสมรส องค์พระพุทธรูปประดับประดาด้วยอัญมณีนานาชนิดและทรงผ้าไหมยกดอกสวยงามมาก ชาวทิเบตเรียกว่าพระจอบอ) 
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชม  วัดโจคัง (Jokhang Temple) หรือ ต้าเจ้าซื่อ Da Zhao Si เป็นวัดที่สำคัญที่สุดของชาวทิเบตทั้งมวล มีประวัติศาสตร์ประมาณ 1,350 ปี   เป็นวัดที่กษัตริย์ซงจ้ายกั้นปู้สร้างขึ้น เพื่อระลึกเจ้าหญิง    ฉื่อจูนแห่งทิเบต    มีประโยคว่า “เราไปเที่ยวทิเบต ถ้าไม่เข้าวัดโจคัง ก็เหมือนกับไม่เคยเข้าทิเบต”  วัดโจคังถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์สำคัญเป็นหนึ่งในสมัยโบราณวัดนี้ถือว่าคนทิเบตจะต้องมาแสวงบุญในเทศกาลอาจมีคนนับแสนนับล้านเข้าสู่วัดนี้ สถาปัตยกรรมอันใหญ่โตของวัดนี้มีรูปแบบผสมของทิเบตจีน เนปาล และทางเหนือของอินเดียมีอายุนับพันปี เคยมีพระสงฆ์จำพรรษาเกือบหมื่นรูปรอบๆ วัด จะเห็นผู้แสวงบุญเดินคลานกราบแบบอัฐฎางคประดิษฐ์ คือ การบูชาสูงสุดของชาวพุทธ คือให้อวัยวะบนร่างกายแปดจุดสัมผัสพื้น จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่นที่ จตุรัสบากอร์ (Barkhor Bazaar) หรืออีกชื่อว่า ตลาดแปดเหลี่ยม   เป็นถนนเศรษฐกิจของชาวลาซาอย่างแท้จริง ตั้งร้านอยู่รอบวัด ชาวทิเบตเรียกว่า ถนนศักดิ์สิทธิ์  เดินสัมผัสสีสันของความเป็นทิเบตแท้ ๆ โดยเฉพาะของพื้นเมืองต่าง ๆ เช่น ร้านหินทิเบต  พร้อมเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เย็นรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านกลับสู่ที่พัก YAT INGSHEL HOETL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
(กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับใส่เสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นสำหรับ 1 คืน เพื่อค้างบนรถไฟคืนพรุ่งนี้ 1 คืน)

4.วันพฤหัสฯที่ 07 มิ.ย.61      ลาซา – นั่งรถไฟ… ไต่หลังคาโลก (ค้างคืนในรถไฟ)                               (B/L/D)

เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.20 น.นำท่านเดินทาง โดย รถไฟสาย สายชิงไห่-ทิเบต หรือ ชิงซั่งเถื่ยลู่ จากลาซาเดินทางเข้าสู่ เมืองซีหนิง ระยะทาง 1,956 กม. ใช้เวลาประมาณ 22 ชม.)
(พักบนรถไฟ ที่วิ่งบนเส้นทางที่งดงามที่สุด ….พักตู้นอน ห้องละ 4  คน (ไม่มีห้องเดี่ยว) ห้องน้ำในตู้นอน…ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ… บนรถไฟมีการควบคุมระดับออกซิเจนให้เหมือนกับอากาศปกติทั่วไป มีหมอและห้องพยาบาล)
รถไฟสาย สายชิงไห่-ทิเบต  เป็นเส้นทางรถไฟบนที่ราบสูงที่สูงที่สุดและยาวที่สุดของโลก เริ่มต้นเดินทางจากเมืองซีหนิง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ ถึงปลายทางเมืองลาซา เมืองเอกของเขตปกครองตนเองทิเบต
บนเส้นทางมีสถานีรถไฟสูงที่สุดในโลกคือ ถังกู่ลา-ซาน จุดสูงสุดที่ทางรถไฟสายนี้ สูงจากระดับน้ำทะเล 5,072 เมตร…. เส้นทางรถไฟสายนี้เป็นงานก่อสร้างที่มีชื่อเสียงมาก เนื่องจากมีความยากลำบากในการสร้างอย่างมาก  เพราะนอกจากจะต้องวางรางผ่านพื้นที่หนาวเย็นและสูงจากระดับน้ำทะเลมาก ทำให้ออกซิเจนในอากาศมีน้อยกว่าปกติ เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของมนุษย์และเครื่องจักรแล้ว ระยะทางมากกว่า 500 กิโลเมตร ยังเป็นพื้นที่ที่เป็นดินน้ำแข็งตลอดปี ทำให้ผิวดินไม่เสถียร เพราะดินน้ำแข็งชั้นบนจะละลายเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นในฤดูร้อน ชั้นดินจะอ่อนเหลวเป็นโคลน เป็นผลให้รางรถไฟโก่งงอเป็นลูกคลื่น นอกจากนี้ พื้นที่ในแถบที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ยังเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวเปราะบางต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนของธรรมชาติและวิถีชีวิตของสัตว์ป่า แต่แล้วก็ไม่พ้นความพยายามของชนชาวจีน ที่มีสติปัญญาและความมุ่งมั่น ใช้เวลาศึกษาและหาทางแก้ปัญหาเป้นแรมปี ที่สุด งานก่อสร้างทางรถไฟระยะที่สอง จากเมืองเก๋อเอ่อร์มู่เข้าสู่งกรุงลาซา ก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มิถุนายน 2544 ใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง 5 ปีก็เสร็จสิ้นลง เร็วกว่ากำหนดเดิมที่ตั้งไว้ถึงหนึ่งปี ระหว่างทางผ่านชมวิวทิวทัศน์อันงดงามแปลกตาทั้งหมู่บ้านธิเบต ทุ่งหญ้า และภูเขางดงามที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน…. ผ่านสะพานแม่น้ำลาซากับพระราชวังโปตาลาที่ยืนตระง่านอยู่ในเขาแดงของเมืองลาซา กับวัดเตรปุงที่อยู่เชิงเขา จากลาซาเมืองศักดิ์สิทธิ์และลึกลับที่สุดในโลก จุดศูนย์กลางวิญญานของชาวพุทธ ลอดอุโมงค์หลิวอู๋ อุโมงค์แห่งแรกของกำแพงเมืองเหล็กสายนี้ จากทุ่งนาลาซาลอดออกจากอุโมงค์หยั๋งปาจิ๋ง (ยาว 42.5 กม.)
กลางวันรับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ
รถไฟสู่อำเภอ น่าจวี่ ผ่านทุ่งหญ้าเซียงถัง (4,600 เมตร) พื้นที่กว่า 6 แสน ตร.กเมตร ดูเหมือนผ้าห่าต๋า สีเขียวผืนหนึ่ง ปูไว้บนที่ราบสูง รถไฟวิ่งท่ามกลางทะเลดอกหญ้า เหมือนไข่มุกที่เคลือบไว้บนพรมไหม สีสรรสวยงาม
ขอบฟ้าสุดสายตา เป็นภูเขาหิมะติดกัน ยื่นยาวไปทางเส้นรถไฟ นอกนั้นยังมีทะเลสาปเทวดา และน้ำพุร้อนอีกมากมาย กระจายอยุ่ในทุ่งหญ้า หากท่านมาในช่วงเวลากค.-สค. จะเห็นชาวธิเบตแข่งม้าบนทุ่งหญ้าแห่งนี้นานถึง ครึ่งเดือน มีนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลก ชมงานแข่งม้า
15.30 น.  รถไฟจอดให้ชมวิวใน ทะเลสาบชั่วนา ( สูงจากน้ำทะเล 4,800 เมตร พื้นน้ำ 400 ตร.กม) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีระดับน้ำทะเลสูงสุดของโลกซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสาละวิน ทะเลสาบตั้งอยู่ในใจกลางทุ่งหญ้าเซียงถัง มักจะมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดวิ่งอยู่บริเวณทะเลสาบ เช่น จามรี ลา  แอนธิโลพ์ แพะเหลือง เสือดาวหิมะ ฯลฯ สีของน้ำเปลี่ยนไปตามฤดูกาล   ชม เขาถังกู่ อันยิ่งใหญ่มโหฬาร ชม กลาเซียเจียงเกินตี๋หรู อยู่บน เขาเก๋อราตันตุง ยาว 14 กเมตร กว้าง 2 กเมตร ในช่องเขาถังกู่ระ กาเซียสายนี้เป็นธารน้ำแข็งใหญ่ที่สุดของเอเชีย เป็นต้นกำเนิดแยงซีเกียงโดยแท้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างธิเบต กับมณฑลชิงไห่…..รถไฟชลอให้ท่านชมวิวช่องเขาถังกู่ระ (5,072 เมตร) ซึ่งเป็นประตูสู่ดินแดนลึกลับธิเบตและเป็นจุดสูงสุดที่มีทางรถไฟผ่านในโลกจากนั้นรถไฟแล่นลงเขาถังกูระ
17.50 น.  ผ่าน แม่น้ำทงเทียน (4,500 เมตร) ซึ่งเป็นแม่น้ำลือชื่อสุดในเรื่องไซอิ๋ว  เป็นแม่น้ำสายแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง รถไฟลงถึงจุดต่ำสุดในระหว่างทางเขาถังกู่ระและเขาคุนลุ้น ผ่านแม่น้ำโถโถ ซึ่งเป็นต้นสายแม่น้ำแยงซีเกียงตอนบนยาว 346 กเมตร สูงเหนือจากน้ำทะเล 4,533 เมตร มองออกจากหน้าต่างในสถานีรถไฟ เห็นเขาหิมะหลายลูก ตั้งอยู่ต้นกำเนิดแม่น้ำสายทองแยงซีเกียง ยอดที่สูงสุดเป็นเขาเก๋อตันตง พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าไปตอนเวลาประมาณ 23.00 น.
ค่ำรับประทานอาหารค่ำบนรถไฟ  (โต๊ะละ 4 ท่าน )
20.10 น.   ลอดอุโมงค์รถไฟ ที่มีระดับน้ำทะเลสูงสุดของโลก 5,010 เมตร ยาว 1,338 เมตร พื้นดินของอุโมงค์ 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินน้ำแข็ง เป็นอุโมงค์ที่สร้างด้วยนิวไฮเทคใช้เวลาสร้างเพียง 10 เดือนเท่านั้น …จากนั้นรถไฟ วิ่งผ่าน สวนอนุรักษ์สัตว์เข๋อ เข๋อซีลี่ เป็นศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีพื้นที่กว้างที่สุด เป็นสวนอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีพื้นที่กว้างสุด มีระดับน้ำทะเลสูงสุด และมีจำนวนสัตว์ป่ามากที่สุดของจีน มีเนื้อที่ 8.3 ตร.กม. ระดับเหนือน้ำทะเล 5,000 เมตรขึ้นไป อากาศหนาวตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี -4 องศา หนาวสุด -40 องศา มีลมพัดแรงตลอดปี (30 เมตรต่อวินาที) อากาศร้ายแรงทำให้เป็นเขตไม่มีผู้คนพักอยู่อาศัยเลยเรียกว่าเป็น ขั้วโลกแห่งที่สาม แต่กลับกลายเป็นสวนที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ชนิดต่าง ๆ มากถึงกว่า 230 ชนิด เพื่อไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของสัตว์ จึงจำเป็นต้องสร้างสะพานลอยขึ้นเหนือพื้นดิน เพื่อให้รถไฟวิ่ง จึงได้อาศัย อยู่ใต้สะพานซึ่งเป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่แบบไร้ขอบเขตจำกัด รถไฟแล่นข้ามสะพานชิง สุย เพื่อข้ามแม่น้ำฉู่ หม่า เออร์ เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของทางรถไฟสายยิ่งใหญ่แห่งนี้   
22.00 น.   ลอดอุโมงค์เขาคุนลุ้น (2 นาที)  ยาว 1,686 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 4,648 เมตร ช่วงหนาวสุด -30 องศา เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเขตดินแดนน้ำแข็งของโลก จากนั้นขึ้นเขาเทวดา คุนลุ้น ซึ่งเป็นกระดูกสันหลัง ภูเขาทั้งหลายของประทศจีน เป็นภูเขาเทวดาแห่งแรกของจีน ยาว 2,500 กม.  กว้าง 130-200 กม. มีความสูงเฉลี่ย 5,600 เมตร ยอดเขาคุนลุ้นสูงสุด 7,719 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นบรรพบุรุษของภูเขาหมื่นๆ ลูก ผ่านสถานี เขาหิมะยู่จู  เป็นยอดเขาคุนลุ้นระดับน้ำทะเล 6,178 เมตร รถไฟนำท่านเดินทางสู่ เมืองเก๋อเอ๋อมู่ เป็นไข่มุกดวงใหม่แห่งหลังคาโลก ห่างจากเมืองซีหนิง 800 กม.อยู่บนที่ราบสูงธิเบต – ชิงไห่ และเชิงเขาคุนลุ้น เป็นเมืองที่มีพื้นที่ปกครองมากที่สุดของโลก มีประวัติยาวนานมากกว่า 2,800 กว่าปี ตัวเมืองสร้างขึ้นในปี 1953 ตอนที่ทหารเหมา เจ๋อ ตุง สร้างทางหลวงเพื่อขนส่งสิงค้าให้ เข้าทิเบตได้ง่ายขึ้นเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของหลังคาโลก รองลงจากลาซาและซีหนิง ผ่าน ทะเลสาบชิงไห่ เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดของจีน ผ่าน เขาสุริยันจันทรา ชมทิวทัศน์อันงดงามสองข้างทางรถไฟ ซึ่งเต็มไปทุ่งหญ้าอันกว้างขวางสุดขอบฟ้า ยาวกว่า 100 กิโลเมตร 

5.วันพฤหัสฯที่ 08 มิ.ย.61      ซีหนิง  –  เฉิงตู                               (B/L/D)

06.20 น.เดินทางถึง เมืองซีหนิง จากนั้นนำท่าน รับประทานอาหารเช้า
หลังอาหาร นำท่าน ชม อารามถาเอ๋อซื่อ (Ta’er Monastery) หรือที่ชาวทิเบตเรียก “คุมบุม”เป็นพระอารามขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน อารามแบบทิเบตที่สร้างทับ ซึ่งเป็นที่ประสูติของชงคาปา (Tsong-kha-pa ค.ศ.1357-1419)หรือ จงขะปะ ผู้ก่อตั้งนิกายหมวกเหลืองหรือนิกายเกลุกของพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาท (ทิเบต)และเป็นคลังมณีทางพุทธศิลป์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1560 สมัยราชวงศ์หมิง มีพื้นที่รวม 2,500ไร่ มีห้องโถงใหญ่ 15ห้อง ห้องพักสงฆ์ 9,300ห้อง รวมพื้นที่ใช้สอย 450,000 ตารางเมตร ตัวอาคารก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมฮั่นผสมทิเบต วัดนี้เคยถูกทำลายในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม แต่ในภายหลังได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ.1980 นำชมหอประติมากรรมเนยจามรี ที่แกะสลักเป็นภาพชาดก
กลางวันรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซีหนิง
17.20 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบิน 3U8156
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.55 น.เดินทางถึง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน
ค่ำรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารท้องถิ่น
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่พัก MERCURE CHENGDU NORTH ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

6.วันเสาร์ที่ 09 มิ.ย.61   เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ซอยกว้าง ซอยแคบ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  (B/L/D)

เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า จากนั้นนำท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน
กลางวันรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านไปยัง ถนนคนเดินควานจายเซี่ยงซื่อ ที่มีความหมายว่า ซอยกว้าง-ซอยแคบ (ควาน แปลว่ากว้าง , จาย แปลว่า, เซี่ยงซื่อ แปลว่า ซอย ) ควานจ๋ายเซี่ยงซื่อ ถือเป็นถนนอนุรักษ์ที่มีสีสันที่สุดของเมืองเฉิงตู แบ่งออกเป็นสองส่วนตามชื่อ คือ ส่วนที่เป็นซอยกว้างและส่วนที่เป็นซอยแคบ ถนนแห่งนี้ยังได้รับขนานนามว่าเป็น ถนนโบราณโรแมนติก บ้านหลายหลังยังคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็นบ้านของนายทหาร ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินขายของที่ระลึก โรงละคร พิพิธภัณฑ์ ของกิน ร้านหนังสือ ร้านขายของที่ระลึก แกลเลอรี่ ร้านกาแฟและมีสตาร์บัคส์ที่ได้รับการโหวตว่าสวยติดอันดับต้นๆ ของโลกอยู่ที่นี่ด้วย ฯลฯ
เย็นรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก TOP SHOW OF SICHUAN ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE CHENGDU NORTH ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

7.วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย.61      เฉิงตู – สุวรรรภูมิ                        (B/L/-)

เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหาร นำท่านแวะ ร้านหมอนโอโซน ให้ท่านได้เลือกซื้อมาฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย
กลางวันรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
14.40 น.เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ 3U 8145
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.35 น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

อัตราค่าใช้จ่ายต่อ 1 ท่าน

( กรุ๊ป 15 ท่าน พร้อมหัวหน้าทัวร์ 1 ท่าน )

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่านพักเดี่ยว เพิ่ม
04 – 10 มิ.ย.พ.ค.6153,700 บาท8,000 บาท

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง **

***ทางบริษัทจะยังไม่มีการดำเนินการจองตั๋วเครื่องบิน หรือ ที่พัก จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากลูกค้า ***

เงือนไขการจอง

1.มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วัน หลังจากทำการจอง พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต (พาสปอร์ตต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางและเหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

2.ชำระส่วนที่เหลือ 33,700 บาท ภายในวันที่ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับและตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (Economy Class) ตามที่ระบุในโปรแกรม
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในโปรแกรม
 3. ค่ารถไฟจากลาซา-ซีหนิง (Soft Sleeper Class พักห้องละ 4 ท่าน ไม่มีห้องเดี่ยว)
 4. ค่าวีซ่าจีนและทิเบต แบบกรุ๊ป
 5. ค่าพาหนะที่ใช้นำเที่ยวตามเส้นทางที่ระบุในโปรแกรม
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามโปรแกรม หรือเทียบเท่า
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
 10. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าน้ำหนักส่วนเกินของกระเป๋าเดินทาง
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ,

       บริการพิเศษต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 2. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ตามที่กองตรวจคนเข้า-ออก เมืองพิจารณา และไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน
 4. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 5. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 8. บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนสายการบิน และตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวในต่างประเทศ ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน ปฏิวัติ จลาจล ยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงเวลาหรือเหตุการณ์อันเกิดจากสายการบิน หรือบริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนภัยธรรมชาติต่างๆ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์